0496 54 35 08 koen@stabofi.be
verplichte vermelding factuur

Een correcte factuur opstellen is vooral belangrijk voor de BTW-administratie en om bij een eventuele fiscale controle boetes te vermijden.

Wat zijn de verplichte vermeldingen op de factuur?

Hieronder lijsten we even de verplichte vermeldingen op de factuur op.  Sommige zaken spreken voor zich, andere zijn misschien voor u niet van toepassing.  Maar controleer zeker uw facturen om te zien of er eventueel wat ontbreekt.

FACTUUR of CREDITNOTA

Het woord “factuur” mag zeker niet op het document ontbreken om het rechtsgeldig te maken. Wanneer dit woord ontbreekt, mag verondersteld worden dat de klant niet op de hoogte was dat hij/zij een som diende te betalen.

BEDRIJFSGEGEVENS

Zowel van uw eigen zaak als de bedrijfsgegevens van de klant moeten volledig op de factuur vermeld worden. Dat zijn onder meer:

  • de officiële benaming van de zaak
  • de rechtsvorm
  • het adres (van de maatschappelijke zetel en/of een ander leveringsadres)
  • het ondernemingsnummer
  • de bank- en contactgegevens.

FACTUUR- EN VERVALDATUM

Deze data zijn onmisbaar om uw betalingen en eventuele nalatigheidsinteresten te kunnen opeisen.  Wettelijk gezien dient u uw factuur bovendien uit te reiken uiterlijk op de 15e dag van de maand, die volgt op de maand waarin de BTW opeisbaar wordt over het geheel of een deel van de prijs. Meestal is dit 15e dag van de maand, volgend op de maand waarin de diensten of producten geleverd werden.

Vergeet ook niet om duidelijk te vermelden tegen welke datum u de betaling uiterlijk wenst te ontvangen?

HET FACTUURNUMMER

De factuurnummers moeten niet bij 1 beginnen, maar wel chronologisch opeenvolgend te zijn. Ontbrekende factuurnummers dient u absoluut te vermijden.

BESCHRIJVING VAN DE GELEVERDE DIENSTEN OF GOEDEREN

Welke diensten of producten heeft u geleverd? Dit kan een algemene omschrijving zijn, maar een precieze en duidelijke omschrijving kan discussie achteraf vermijden.

Aantal stuks / eenheidsprijs / subtotalen

Zeker bij leveringen van producten is het aangeraden om het aantal stuks en de bijhorende eenheidsprijs te vermelden. Is de lijst te omvangrijk? Dan kan u ook een gedetailleerd overzicht als bijlage bij de factuur toevoegen of verwijzen naar een offerte of bestelbon waarop de geleverde diensten en/of producten afzonderlijk vermeld staan.

Voorschotten, deelleveringen, afrekeningen

Wanneer er voor 1 transactie meerdere facturen worden opgemaakt (bijvoorbeeld voorschotfacturen, deelleveringen of een afrekeningsfactuur) dan verwijst u best ook even naar de andere facturen die op deze transactie betrekking hebben.

Maatstaf van heffing

De maatstaf van heffing is het subtotaal van de geleverde diensten of producten (het bedrag voor BTW).

BTW-percentage, btw-bedrag en eventuele vrijstellingsregels

Indien uw factuur onderworpen is aan BTW, dan dient u zowel het geldende BTW-percentage en het corresponderende BTW-bedrag apart te vermelden. Factureert u zonder BTW (bijvoorbeeld aan een medecontractant, een intracommunautaire levering aan een buitenlandse klant of een onderneming die vrijgesteld is van BTW), dan dient u ook de bijhorende vrijstellingsregel (een verwijzing naar het correcte artikel van het BTW-wetboek) te specificeren.

Verwijzing naar de Algemene Voorwaarden

Heeft u Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op uw transactie, dan plaatst u best een verwijzing naar deze verkoopsvoorwaarden op uw factuur. Drukt u de voorwaarden af op de achterzijde van uw factuur dan vermeldt u op de voorzijde best ook een duidelijke vermelding dat deze voorwaarden zich op de achterzijde van het document bevinden.

Verplichte vermeldingen

In sommige gevallen zijn er bijzondere factuurvermeldingen verplicht. Dat is onder meer het geval voor verkoop van kunstvoorwerpen, antiquiteiten, motorvoertuigen, reisbureaus en gebruikte goederen.

Bedankt voor het vertrouwen

Uw klanten op de factuur bedanken voor hun vertrouwen en de fijne samenwerking is allesbehalve verplicht, maar zeker op commercieel vlak een aanrader!

U kan ons eventueel uw faktuur ter controle bezorgen zodat wij kunnen nagaan of alle verplichte vermeldingen op de factuur staan.  Vooral voor starters is dit een uitstekende hulp.