0496 54 35 08 koen@stabofi.be
aftrek huur

De regering heeft op 28 december 2023 een wet goedgekeurd waarin een bijkomende informatieverplichting wordt opgelegd aan huurders die de huurprijs – al dan niet gedeeltelijk – als een beroepsmatige uitgave in mindering brengen van hun inkomsten.

De informatieverplichting geldt zowel voor natuurlijke personen als voor vennootschappen, maar evenzeer voor VZW’s.

Maar als de informatieverplichting niet wordt nageleefd, is de betaalde huur fiscaal niet aftrekbaar. De nieuwe verplichting treedt in werking vanaf het aanslagjaar 2024. Dat betekent dat de verplichting betrekking zal hebben op de huur die betaald werd vanaf januari 2023 !

Als u als zelfstandige of vennootschap een onroerend goed huurt waarin u een beroepsactiviteit uitoefent, wordt de huurprijs – evenals alle andere kosten die ermee gepaard gaan – in principe beschouwd worden als een fiscaal aftrekbare beroepsuitgave.

De wetgever voert een nieuwe informatieverplichting in, waarbij de huurder via een nader te bepalen model als bijlage bij de  belastingaangifte (personenbelasting, vennootschapsbelasting) bepaalde gegevens aan de fiscus moet verstrekken.

Deze wet kwam er nadat er een zekere discrepantie was ontstaan doordat de huurder de huur aftrekt als beroepskost, terwijl de verhuurder (die daarvan niet op de hoogte is) in de aangifte personenbelasting (of de rechtspersonenbelasting) de huur aangeeft als “particuliere
verhuring” en slechts belast wordt op basis van het geïndexeerd en verhoogd kadastraal inkomen.

Dit onevenwicht heeft de regering ertoe aangezet om een controlemechanisme uit te werken (invoering vanaf aanslagjaar 2024).  Hierbij wordt aan iedere huurder, die een huuruitgave aftrekt als beroepskost, de verplichting opgelegd om de identiteit van de verhuurder (zowel privé- als rechtspersonen) te melden in een bijlage bij de aangifte personenbelasting, vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting.

Dat betekent dat bijvoorbeeld ook een managementvennootschap zal moeten aangeven dat zij een gedeelte van de woning van de  bedrijfsleider huurt als ‘bureelruimte’, ook al is de verhuurder uiteraard perfect op de hoogte van de verplichting om de ontvangen huur
aan te geven in de privé belastingaangifte.